انجمن معماری مرکز آموزش علمی کاربردی سقز
آتلیه ایده های معماری 
قالب وبلاگ

نحوه استقرار بافت مسکونی در مناطق کوهستانی

یکی از راهکاری کاهش تبادل حرارتی ازطریق جداره ها،قرار دادن آنها درداخل زمین است،زیرا تغییرات دما درداخل زمین بسیارکم وکندترازسطح زمین صورت می گیرد.ازطرف دیگر برای استفاده ازخاصیت برودت  زمین یاهدایت برودتی،باید بنا رامتصل به زمین احداث کرد.

ساخت بخشهایی از ساختمان درداخل خاک می تواندکمک زیادی به تامین آسایش دراین منطقه داشته باشد هوای داخل زمین درمواقع گرم،خنک ترودرمواقع سرد،گرم ترازسطح زمین است.که این امرموجب خنک تربودن فضای زیرزمین در تابستان ودرمواقع سرد،گرم ترازسطح زمین است.که این امر موجب خنک تربودن فضای زیر زمین در تابستان وگرمتر بودن آن در زمستان نسبت به فضاهای ساخته شده در روی زمین می شود.

1_  بادگیر نبودن

2_ دسترسی به آب

3_ امنیت

 

 

نظم وترتیب وجهت گیری بنا

ساخت وبافت شهرهمانگونه که متاثر ازسایرپارامترهای طبیعی است ازشرایط آب وهوایی نیز تاکیددارددرمیان عناصرجوی دوعنصرتابش خورشیدوباد بیش ازبقیه درساخت بافت شهرتاثیر می گذارند معمولا نظم وجهت گیربنا درمناطق مختلف بر اساس همین عنصرهای مهم ساخته میشوندمثلادرمناطق کوهستانی بناهابرای استفاده بیشتر ازنور خورشیدروبه جنوب ساخته می شوندوکوچه هاغربی شرقی تعریف می شوندبرای اینکه بادغالب منطقه بادهای غربی هستند،تا،بادبدونه نفوذ به داخل ساختمان از کوچه هاعبور کنند.

دربافت شهرهای دامنه ای باید خیابان ها ومعابرعمومی عمودبرسطح های شیب دارساخته شوندتا آب روان وسیل حاصل ازبارندگی بکاهد.

 

محوطه سازی

 

ساخت ایوان وحیاط کوچک :

ازآنجایی که دربیشترروزهای سال درمناطق کوهستانی سردویا بسیارسرداست اکثرفعالیت های روز دراتاق ها انجام می پذیرد.لذاابعادحیاطها دراین مناطق قدری کوچکتراز نواحی فلات مرکزی ایران است.

ساختمانها دراین اقلیم دارای ایوان هستند ولی عمق آنها نسبت به ایوانهای مناطق جنوبی کشور کمتر می باشدوکاربردنشیمن ندارندوجهت حفظ ورودی های بنا ازبرف وباران استفاده می شود.

استفاده ازدرختان خزان پذیر:

 

استفاده از این درختان در مناطق کوهستانی روش مؤثری برای نورگیری بنا در زمستان و سایه آن در تابستان می‌باشد.

مصالح

مصالح مورداستفاده دربناهای این مناطق مانندسایر حوزه های اقلیمی ازمصالح موجود درآن اقلیم است این مصالح بایدازظرفیت ومقاومت حرارتی خوبی برخوردارباشند تاگرمای بنا درفضای داخلی آن حفظ شودلذا بزنه این بنا ازخشت وآجر(سنگ،ملات،کاهگل)می باشد.ازسنگ ومصالح مقاوم وسنگین برای پی سازیبنا استفاده میکنندودربرخی نقاط،کرسی چینی بامصالح سنگین جهت جلوگیری ازرطوبت به کار می رود.

 

 

 

 

فرم کلی بنا

 

پلان ، فرم بنا و نحوه قرار گيري آن

  • در حوزه اقليمي سرد و كوهستاني ، بناها داراي پلان و بافت متراكم مي باشند . فرم بنا بايد به گونه اي باشد كه سطح تماس آن را با سرماي خارج كمتر نمايد تا حرارت كمتري از درون به بيرون انتقال يابد . لذا از احجامي نظير مكعب يا مكعب مستطيل استفاده مي نمايند تا نسبت سطح خارجي بنا به حجم داخلي آن كاهش يابد و آن را در حداقل ممكن نگه دارد .
  • ساختمان ها بين 20 درجه به طرف غرب و 45 درجه به سمت شرق و در سايه باد يكديگر و خارج از سايه آفتاب هم ، در محور شمالي – جنوبي مستقر مي شوند .

 

1 _بام های مسطح:

الف) بخاطر اینکه کمترین سطح رابابیرون داشته باشیم ودیگربخاطرتابش بیشترآفتاب به خاک.

ب) روی بام مسطح برف ماندگار می شود وبهترین عایق برای خانه است چون بیشترین اتلاف ازطریق سقف می باشد.

2 _دیوارهای قطور:

 قطر زیاد دیوارها نیز به نوبه خود ازتبادل حرارتی بین فضای داخلی بنا ومحیط بیرونی ساختمان جلوگیری می کند.لذا دراین اقلیم به کمک مصالح بنایی قط ر دیوارها رازیاد نمود تااین جداره بتواند به عنوان منبع ذخیره حرارت داخل بناعمل نماید.

 3 _باز شوهای کوچک:

در این مناطق برای جلوگیری ازتبادل حرارتی بین داخل وخارج بنا ازبازشوهای کوچک وبه تعداد کم استفاده می کنیم.بازشوهادرظعع جنوبی برای استفاده ازتابش آفتاب،بزرگتروکشیده تر انتخاب می شوند .

4 _اتاقهای کوچک باارتفاع کم:

برای گرم کردن هرچه سریعتر فضای خانه اتاق هاکوچک ساخته  می‌شوند.بنابر این در این مناطق سقف اتاق ها پایین تر ازاتاق های مشابه درسایر حوزهای اقلیمی درنظر میگیرند تاحجم اتاق کاهش یابد وسطح خارجی نسبت به حجم بناحداقل گردد.

5 _حداکثر دو طبقه باشد:

به دلیل سرمای شدید و وزش باد در این مناطق بهتر است که بناهای مسکونی از دو طبقه بیشتر نباشد .

 

 

نتیجه گیری :

بطور کلی می توان نتیجه گرفت که نحوه ی اسقرار بافت مسکونی در مناطق کوهستانی در مکانهایی ساخته می شوند که باد گیر نباشند و دسترسی به آب آسان و از نظر استراتژی منطقه ای امنیت داشته باشند ، ویژگی های این بافت شهری و روستایی در این مناطق متراکم و فشرده است در فضاهای کوچک و محصور ساخته می شوند ، همچنین  جهت گیری بنا در  این مناطق   رو به نور جنوب است .

نظم و ترتیب بناها طوری است که کوچه ها غربی شرقی تعریف می شوند برای اینکه بادهای غالب منطقه غربی هستند تا باد بدون نفوذ به داخل ساختمان از کوچه ها عبور کنند ، در بافت شهرها ی دامنه ای  ای باید خیابان ها ومعابرعمومی عمودبرسطح های شیب دارساخته شوندتا آب روان وسیل حاصل ازبارندگی بکاهد  و دارای معابر باریک به موازات خط تراز زمین هستند ، برای محوطه سازی از درختان خزان پذیر ساخت حیاطهای مرکزی و حوضهایی در داخل حیاط استفاده می شود ، مصالح استفاده شده در بناهای این مناطق مانند سایر حوزه های اقلیمی از مصالح موجود در این اقلیم است مانند خشت ، آجر ، سنگ ، (ملات کاهگل ) وغیره می باشد .

فرم کلی ساخت در این مناطق طوری است که بنا ها دارای بام های مسطح ، دیوارهای قطور ، بازشو های کوچک ،ارتفاع کم و اتاقهای کوچک هستند وهمچنین  دو طبقه بودن و وجود  زیر زمین در بناهای این مناطق به صورت فراوان کاربرد دارد .

  گروه معماری   

 موضوع پروژه :

معماری بومی و اقلیمی مناطق کوهستانی

 

درس :

تنظیم شرایط محیطی

 

استاد :

 مهندس ناصح یوسفی

 

گردآورندگان :

آکام قسیمی، فواد باقری، اسعد اسماعیل‌پور

منابع :

1-  طراحی اقلیمی ، نگارش دونالد واتسون / کنت لیبز ، ترجمه وحید قبادیان / مهدی فیض مهدوی ، موسسه انتشارات دانشگاه تهران 1388  چاپ یازدهم .

2-    عسگری نژاد ، امین، معمار ی همساز با اقلیم .

3-    صنعتی طرقبه ، علی ،اثرات آب و هوا بروی طرح و شکل ساختمان .

4-    سایت معماران جوان ، وبلاگ ، آقا جانی ، آیدین .

5-    استفاده از جزوه ی کلاسی مهندس ناصح یوسفی .

6-    تحقیق و استفاده از اطلاعات گردآورندگان.

 

[ جمعه ۱۳۸۸/۱۰/۱۸ ] [ 11:51 AM ] [ فریاد ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ متعلق به انجمن معماری دانشگاه علمی کاربردی سقز بوده و پل ارتباطی میان انجمن و دانشجویان می باشد وتلاش می کند تمام فعالیتها و بحث های ارائه شده در انجمن را به اطلاع دانشجویان برساند.
با تشکر مدیر وبلاگ
امکانات وب